Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Określa zasady korzystania z Gry wyprodukowanej przez firmę Picadilla Games Adziński, Porzucek, Czerenkiewicz Sp. k. (dawniej „Picadilla” sp. z o.o.). Regulamin wyznacza prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Gry firmy Picadilla, a także określa prawa i obowiązki Picadilla.

Nazwa Gry, jej koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie, baza danych, prezentowane treści, są własnością Picadilla i podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z produktów Picadilla wymaga zapoznania się oraz zaakceptowania poniższego regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się również do jego przestrzegania.

2. Definicje

Używane w Regulaminie terminy oznaczają:

Picadilla – Picadilla Games Adziński, Porzucek, Czerenkiewicz spółka komandytowa (dawniej Picadilla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000626546, NIP: 895-198-65-71, REGON: 021417784

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Gry, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Picadilla.

Gra – gry i aplikacje mobilne, które są wykonane przez Picadilla. Gry dostępne są poprzez sklepy z aplikacjami, w tym iTunes App Store, Google Play i Amazon App Store oraz inne platformy, takie jak Facebook.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Picadilla z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną (w tym jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają jednak zdolność prawną), która korzysta z Gry wykonanej przez Picadilla.

Usługa – świadczenia Picadilla na rzecz Użytkownika związane z funkcjonowaniem Gry.

Usługi płatne – wszelkie świadczenia, za które Picadilla pobiera opłatę, w szczególności w postaci wewnętrznych walut Wydawców.

Platforma – miejsce (na przykład: Facebook, iTunes App Store, Google Play i Amazon App Store), w którym Picadilla publikuje swoje Gry.

Podmiot zewnętrzny – Osoba fizyczna lub prawna współpracująca z Picadilla.

Treści – informacje, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza u Wydawcy oraz w Grze.

Konto Użytkownika – konto zarejestrowane na jednej ze współpracujących z Picadilla Platform, za pomocą której Użytkownik korzysta z Gry.

Konto Picadilla – udostępnione przez Picadilla Użytkownikowi miejsce na serwerze, za pomocą którego umieszcza Treści w Grze.

Dobra – wszelkie wirtualne przedmioty kupione lub uzyskane podczas korzystania z Gry.

3. Wymagania techniczne korzystania z Gry

 1. Właścicielem Gry jest „Picadilla Games Adziński, Porzucek, Czerenkiewicz spółka komandytowa (dawniej Picadilla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)”, ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, Polska
 2. Działalność Picadilla obejmuje przede wszystkim:
  1. świadczenie Usług Użytkownikom Platform oraz urządzeń mobilnych,
  2. świadczenie Usług Płatnych.
 3. Do korzystania z Gry lub założenia konta Picadilla może być potrzebne posiadanie konta w sieci społecznościowej (np. Facebook). Do korzystania z Gier Picadilla na urządzeniach mobilnych, może być potrzebne konto na Platformie, na której udostępniania jest Gra Picadilla (np. iTunes). Użytkownik może potrzebować od czasu do czasu zaktualizować wersję oprogramowania urządzenia, na którym Picadilla świadczy Usługę w celu dalszej możliwości korzystania z Gier Picadilla.
 4. Aby korzystać z Gier Picadilla Użytkownik musi posiadać własne urządzenie, takie jak np. komputer, telefon, tablet i jest świadomy, że podczas korzystania z Gier, Gry mogą pobierać dane internetowe, a operator sieci, z której korzysta może pobierać za te dane opłaty.
 5. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Gry.
 6. Picadilla może automatycznie aktualizować Gry, także na urządzeniach mobilnych Użytkownika (gdy ustawienia urządzenia pozwalają na to), w szczególności, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu, w celu zachowania stabilności i kompatybilności, ale tylko w należytym uwzględnieniem interesów Użytkownika.

4. Zasady korzystania z Gry

 1. Poszczególne elementy Gry w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Gry.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Gry zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Gry.
 3. Poprzez dostęp i korzystanie z Gry, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 13 lat. Jeśli Użytkownik jest małoletni (poniżej 13 roku życia), zalecamy aby Użytkownik otrzymał zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego przed uzyskaniem dostępu do Gry.
 4. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się przede wszystkim do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Picadilla oraz Podmiotów Zewnętrznych;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Gry, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Gry innych Użytkowników;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 6. W ramach Gry zabronione jest korzystanie z programów zakłócających (w szczególności takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie) lub automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z Usługi, aby uzyskać lepsze wyniki.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników Treści o charakterze bezprawnym (w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskim), powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa.
 8. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Gry dla własnych, niezwiązanych z Grą celów w szczególności prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. jak również rozsyłania niezamówionych informacji handlowych (spamu).
 9. Korzystając z Gry, Użytkownik składa dodatkowo następujące oświadczenia:
  1. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Usługodawcę w szczególności umieszczanych przeze mnie w serwisie Treści oraz innych informacji, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu w szczególności te, o których mowa w ust. 5 niniejszego punktu;
  2. akceptuję i wyrażam zgodę na zablokowanie dostępu do Gry w wypadku naruszenia przeze mnie Regulaminu;
  3. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie dotychczasowego wyniku w Grze w wypadku naruszenia przeze mnie Regulaminu;
 10. Dobra nabyte w Grze nie mogą być sprzedawane za rzeczywiste pieniądze oraz nie mogą być wymieniane na inne Dobra poza Grą.
 11. Picadilla Game User can be any natural person who has accepted the Terms of Use of the Publisher.

5. Usługi Płatne

 1. Korzystanie z Usług Płatnych możliwe jest nie wcześniej, niż po prawidłowym dokonaniu aktywacji Usługi Płatnej. Koszty związane z aktywacją określane są każdorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży, bezpośrednio w ramach Gry.
 2. Ceny i dostępność Usług Płatnych mogą ulec zmianie bez powiadomienia Użytkownika.
 3. Opcje płatności oraz ceny mogą się różnić w zależności od Gry; kraju Użytkownika; Wydawcy, u którego udostępniane są Gry oraz możliwych technicznie opcji płatności. Picadilla zastrzega sobie prawo do zmiany opcji płatności w każdym momencie świadczenia Usługi.
 4. Użytkownik zapewnia, że wszystkie informacje dostarczone w ramach transakcji płatniczej (w tym banku, numer karty kredytowej oraz treść wiadomości sms) są kompletne i prawidłowe.
 5. Niniejszym dokonując aktywacji Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług Płatnych z chwilą jej aktywacji, w związku z czym Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny.
 6. W przypadku rezygnacji z wykonania Umowy ewentualny zwrot wolnych środków pieniężnych znajdujących się na koncie Użytkownika następuje zawsze i tylko po otrzymaniu przez Picadilla pisma z żądaniem zwrotu wysłanym na adres Picadilla listem poleconym na adres: Picadilla Games Adziński, Porzucek, Czerenkiewicz sp. k. (dawniej „Picadilla” sp. z o.o.) ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław.
 7. W treści pisma powinny być zawarte co najmniej następujące elementy: numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot; imię, nazwisko oraz dane adresowe właściciela rachunku; własnoręczny podpis Użytkownika występującego o zwrot. Zwrot nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania prawidłowego w swej treści pisma, pod warunkiem, że zwracana kwota wystarczy na pokrycie kosztów manipulacyjnych zwrotu, które będą zawsze potrącane ze zwracanej kwoty. Wysokość kosztów manipulacyjnych zwrotu wynosi 20 zł.

6. Reklamy zewnętrzne

 1. Część Gry (lub całość) może zostać udostępniona podmiotom zewnętrznym do reklamowania swoich usług za pośrednictwem Gry.
 2. Korzystając z Gry, Użytkownik może korzystać z funkcjonalności udostępnionych przez podmioty zewnętrzne.
 3. Gry mogą zawierać linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Podmioty zewnętrzne mogą wysyłać zaproszenia dla Użytkowników Gry do udziału w ofercie promocyjnej. W zamian za skorzystanie z oferty promocyjnej podmiotu zewnętrznego Użytkownik Gry może otrzymać korzyści, w szczególności dodatkowe Dobra, czy określoną ilość wirtualnej waluty w Grze.
 4. Picadilla nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji co do treści, towarów świadczonych przez Podmioty Zewnętrzne (nawet jeśli są związane z Grą).
 5. Picadilla nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia w stosunku do udostępnianych treści czy towarów przez podmioty zewnętrzne. Podmioty Zewnętrzne nie są kontrolowane przez Picadilla, a także mogą prosić Użytkowników Gry o podanie danych osobowych w celu zrealizowania usługi.

7. Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Gry mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie ich Picadilli za pomocą wysłania maila na adres cm@picadilla.com
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Picadillę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Picadilla zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Picadilla zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Picadilla w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gry oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 4. Picadilla pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby.
 5. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

8. Odpowiedzialność

 1. Picadilla nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Gry wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 2. Picadilla nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Gry, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 3. Picadilla nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek Danych związanych z korzystaniem z Gry.
 4. Picadilla nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz Treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników w Grze. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Picadilla.
 5. Publikując Treści w Grze Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Grze.
 6. Picadilla nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z usług, zawartości czy towarów Picadilla.

9. Prawa autorskie

Użytkownik oświadcza, że posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631) do korzystania z zamieszczanych w ramach Gry Treści i udziela niniejszym Picadilli nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie, nieodpłatnego, niewyłącznego prawa do korzystania z Treści na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji w szczególności w zakresie wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechniania (w szczególności w Internecie).

10. Dostęp do Gry oraz jej dostępność

 1. Picadilla nie gwarantuje, że Gra będzie oferowana bezterminowo. W przypadku podjęcia decyzji przez Picadilla o usunięciu Gry, Picadilla poinformuje o tym Użytkowników na 14 dni przed usunięciem za pośrednictwem informacji wyświetlonej w Grze.
 2. Picadilla ma prawo do zablokowania dostępu do Gry Użytkownikowi, w szczególności którego działania uzna za szkodliwe dla Picadilla lub innych Użytkowników Gry, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego, celem Gry lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Picadilla.
 3. W przypadku zablokowania dostępu do Gry, Użytkownik nie może bez zgody Picadilla ponownie zacząć korzystać z Gry.
 4. Picadilla ma prawo do usunięcia wszystkich Treści wprowadzonych przez Użytkownika Gry, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 6. Umowa ulega rozwiązaniu w sytuacji:
  1. usunięcia konta ze strony Wydawcy, na której Użytkownik korzystał z Gry,
  2. usunięcia Gry Picadilla ze swojego konta, na którym Użytkownik korzystał z Gry,
  3. usunięcia przez Picadilla Gry u danego Wydawcy.
 7. Dany Użytkownik, który rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.
 8. W przypadkach, o których mowa w art. 11.2 oraz 11.6 – 11.7 Picadilla nie ma obowiązku zwrotu Użytkownikowi równowartości dostępnego Limitu Usług Płatnych, co jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika tych Usług Płatnych.

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://picadilla.com/regulamin.html
 2. Prawem właściwym dla Umowy zawartej pomiędzy Picadilla a Użytkownikiem / wszelkich innych stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Picadilla będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Picadilla poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach swojej strony internetowej dostępnej pod adresem http://picadilla.com oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem aplikacji.
 4. Picadilla zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
 5. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Gry.
 6. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem